Tur til Trolltunga 21.-23. august 2017

Trolltunga er et bergutspring som «henger» ca. 700 meter over Ringedalsvatnet i Skjeggedal. Utsikten fra Trolltunga er spektakulær, og følelsen når du går ut på Tunga er en fjellopplevelse du vil huske i lang tid.

Turen til Trolltunga er krevende og turgåere bør ha erfaring fra lengre fjellturer før de begir seg ut på denne turen. Vi begynner med en bratt sti som stiger 450 høydemeter, deretter går stien videre relativt flatt innover.

Lengden på 11 km er én – 1 – vei. Total dagstur er lengden altså 22 km. Vi regner med 10 timers gangtid på denne turen, tur-retur.

Det er fordel å trene utholdenhet et par ganger i ukene før turen til Trolltunga. Dersom vi ser at du har brukt for langt tid på noen få kilometer, kan vi nekte deg til å fortsette.

Pris for én deltaker: 2200 kr

Ønsker du å bli med? Send oss en mail på dk2017@bgds.no 

Utstyr:

Denne utstyrslisten må følges nøyaktig. Dersom en mangler en eller flere av de, kan vi nekte vedkommende å bli med på den turen på grunn av sikkerheten.

 • Gode fjellstøvler med høy ankel
 • Vindtett jakke med hette
 • Vindtett bukse
 • Ulltøy/ superundertøy
 • Ekstra ullsokker
 • Varm fleece- eller ullgenser
 • Lue, votter og hals
 • Matpakke og snacks (ta med MYE!)
 • 2 liter væske
 • Regntøy (må medbringes ved regnvær)
 • Førstehjelpspakke og sportsteip
 • En tursekk med god plass (ca. 30 liter)
 • Solbriller og solkrem

 

Program:

Mandag 21. august kl. 10:00: Oppmøte Bergen Døvesenter.

Vi skal gå gjennom utstyret deres og godkjenne at de er bra nok til en krevende tur som Trolltunga.

De som ikke har godkjent utstyr, reiser med egen buss til friluftslivsbutikk for å kjøpe de nødvendige utstyrene. De som har godkjent utstyr reiser direkte til Odda.

Det er ca. 3 timer kjøretur med en halvtimes pause halvveien. Vi skal bo på Utsikten og alle får 2 eller 3 mannsrom. Det er kjøkken, oppholdsrom, dusj og WC i huset. Dere må regne med å dele rom med noen andre. Vi har med oss en kokk som skal ordne frokost og middag til alle sammen i tre dager.

Mat: Kun middag fås den dagen.

 

Tirsdag 22. august kl. 06:00: Avgang fra hytten på Utsikten til Trolltunga. Retur på ettermiddagen/kvelden ettersom hvor langt tid vi bruker. Se utstyrslisten for tur den dagen!

Mat: Kun frokost og middag fås den dagen. Dere må lage og ta med matpakke selv under frokosten.

 

Onsdag 23. august kl. 08:00:

 1. Tur til Buerbreen, en del av mektige Folgefonna. Turen tar ca. 5 timer.
 2. Tur i Odda på egenhånd.

Tilbake til Bergen på kvelden, ca. kl. 18:00.

Mat: Kun frokost fås den dagen. Dere må lage og ta med matpakke under frokosten.

 

Beste hilsener fra Trolltunga-komitéen

Øyvind Skottenberg Rød

Guttorm Edman Jørgensen

Agnes Stueflaten

Trip to Trolltunga 21-23. August 2017

Trolltunga is a mountain cliff that «hangs» approx. 700 meters above Ringedalsvatnet in Skjeggedal. The view from Trolltunga is spectacular, and the feeling when going out to Tunga is a mountain experience you will remember for a long time.

The trip to Trolltunga is demanding and hikers should have experience from longer hikes before they embark on this trip. We start with a steep path that rises 450 altitude meters, then the path continues relatively flat inward.

The length of 11 km is one – 1 – way. Total day trip is 22 km long. We count on 10 hours of walking time on this trip, round trip.

It is advantageous to exercise endurance a couple of times in the weeks before the trip to Trolltunga. If we see you have used too long for a few kilometers, we can refuse you to proceed.

Price for one participant: 2200 kr

Do you want to join this trip? Send an email to dk2017@bgds.no 

Equipment:

This equipment list must be followed exactly. If one of the items or more of them is missing, we can refuse to join that trip because of  the safety.

 • Good mountain boots with a high ankle
 • Windproof jacket with hood
 • Windproof hiking pants
 • Wool / super underwear
 • Extra wool socks
 • Warm fleece or woolen sweater
 • Hat, mittens and throat
 • Packed lunches and snacks (bring a lot!)
 • 2 liters of liquid
 • Rainwear (must be brought in case of raining)
 • First aid kit and sports tape
 • A hiking backpack with good space (about 30 liters)
 • Sunglasses and sunscreen
   

Program:

Monday 21 August at 10:00: Attendance at Bergen Døvesenter.

We will go through their equipment and approve that they are good enough for a demanding trip like Trolltunga.

Those who do not have approved equipment travel with bus to an outdoor activities store to buy the necessary equipment. Those who have approved equipment will travel directly to Odda.

The trip to Odda is about 3 hours drive with a half-hour break halfway. We will stay at Utsikten and everyone will have 2 or 3 people’s rooms. There is a kitchen, living room, shower and WC in the house. You must expect to share a room with someone else. We have a chef who will arrange breakfast and dinner for all three days.

Food: Only dinner is available that day.


Tuesday 22 August at. 6:00:
Departure from the cabin on Utsikten to Trolltunga. Return in the afternoon / evening, dependent on the time we are using hiking. See the equipment list for the trip that day!

Food: Only lunch and dinner are available that day. You have to make and bring a packed lunch yourself during breakfast.


Wednesday 23 August at 08:00:

 1. Trip to the Buerbreen, a part of the mighty Folgefonna. The trip takes about 5 hours.
 2. Tour in Odda on your own. 

Back to Bergen in the evening, approx. 18:00.

Food: Only breakfast is available that day. You have to make and bring a packed lunch during breakfast.

 

Best regards from the Trolltunga Committee

Øyvind Skottenberg Rød

Guttorm Edman Jørgensen

Agnes Stueflaten